Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο βελτίωση προσβασιμότητας στο ΜΜΘ

24/11/2023

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, δύο (2) ατόμων, Πολιτικού Μηχανικού και Αρχιτέκτονα Μηχανικού, για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου (1) «Βελτίωση Προσβασιμότητας ΜΜΘ: Ενέργειες προετοιμασίας και παρακολούθησης έργου, προμήθειες εξοπλισμού και υπηρεσίες» του Έργου «Βελτίωση της προσβασιμότητας στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης».
Το Έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με την υπ. αριθμ. 92741 ΕΞ 2023/20.06.2023, ΑΔΑ: 9ΤΑΤΗ-Π6, απόφαση ένταξης με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5167086 (MIS), με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Next Generation EU, και αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης για τη βελτίωση της πρόσβασης όλων των επισκεπτών, ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η άρση των υφιστάμενων εμποδίων, η αύξηση της προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας, με προσέλκυση περισσότερων ατόμων ΑμεΑ, επισκεπτών ηλικίας 65+, και εν γένει εμποδιζόμενων ατόμων, αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτησή τους στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Η περιγραφή των θέσεων, η αναλυτική περιγραφή αντικειμένου σύμβασης, τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και όλες οι λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης  www.tch.gr.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευγενία Αλεξανδροπούλου

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.
Για την αίτηση πατήστε εδώ.

Επιστροφή