Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο δημιουργία ηχογραφικού κέντρου στο ΜΜΘ

24/11/2023

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, δύο (2) ατόμων, Πολιτικού Μηχανικού και Αρχιτέκτονα Μηχανικού, για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου (1) «Ενέργειες προετοιμασίας και παρακολούθηση του έργου «Δημιουργία του Ηχογραφικού Κέντρου και Εργαστηρίου (Studio) Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης» του Έργου «Sub.14.13 Δημιουργία Ηχογραφικού Κέντρου και Στούντιο Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης».
Το Έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με την υπ. αριθμ. 92751 ΕΞ 2023/20.06.2023, ΑΔΑ: 6ΒΖΑΗ-3ΞΓ, απόφαση ένταξης με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5167085 (MIS), με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Next Generation EU, και αφορά στην διαμόρφωση χώρων εντός του κτηριακού συγκροτήματος του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) για την δημιουργία Ηχογραφικού Κέντρου και Εργαστηρίου (Studio) Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΗΚΕΕΠ).
Η περιγραφή των θέσεων, η αναλυτική περιγραφή αντικειμένου σύμβασης, τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και όλες οι λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης www.tch.gr.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευγενία Αλεξανδροπούλου

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.
Για την αίτηση πατήστε εδώ.

Επιστροφή