Ανακοινώσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

29/11/2023

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. (CPV: 31681410-0 Ηλεκτρολογικό Υλικό).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 3/2023 καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.tch.gr [ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ – Νέα/Ανακοινώσεις].
Η προκήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  14/12/2023 και ώρα 13:00.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14/12/2023 και ώρα 14:00.
ΑΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ προκήρυξης : 9ΛΦ14655ΞΓ-4ΣΦ
ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ προκήρυξης : 23PROC013861059
ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ διακήρυξης : 23PROC013860939
α/α διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 276190

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Ευγενία Αλεξανδροπούλου


Για την διακήρυξη πατήστε εδώ.
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.
Για το ΕΕΕΣ πατήστε εδώ.

Επιστροφή