Ανακοινώσεις

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του Έργου «Βελτίωση της προσβασιμότητας στους χώρους του ΜΜΘ». Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

20/12/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΜΘ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 αξιολόγησης προτάσεων Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την κάλυψη των θέσεων Αρχιτέκτονα Μηχανικού και Πολιτικού Μηχανικού, σύμφωνα με την 2683/20-09-2023 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα και την 3014/23-10-2023 Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, του Υποέργου (1) «Βελτίωση Προσβασιμότητας ΜΜΘ: Ενέργειες προετοιμασίας και παρακολούθησης έργου, προμήθειες εξοπλισμού και υπηρεσίες» του Έργου «Βελτίωση της προσβασιμότητας στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης» (με MIS 5167086), που είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και των Πινάκων Κατάταξης, ως ακολούθως:
Πίνακας κατάταξης – θέση Πολιτικού Μηχανικού

α/α Αρ. πρωτοκόλλου αίτησης Συνολική Βαθμολογία
1 3427/30.11.2023 50
Δεν υπήρξε άλλος φάκελος υποψηφιότητας.
 
 
Πίνακας κατάταξης – θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού
α/α Αρ. πρωτοκόλλου αίτησης Συνολική Βαθμολογία
1  3425/30.11.2023 85
Δεν υπήρξε άλλος φάκελος υποψηφιότητας.
 
Θεσσαλονίκη 19-12-2023
Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο των πρακτικών.
Αναρτημένο στη Διαύγεια ΑΔΑ: 9Σ684655ΞΓ-84Ψ

Για το απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. πατήστε εδώ.

Επιστροφή