Ανακοινώσεις

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων σύναψης ΣΜΕ στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Ηχογραφικού Κέντρου & Studio Επαυξημένης Πραγματικότητας στο ΜΜΘ». Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

20/12/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΜΘ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 αξιολόγησης προτάσεων Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την κάλυψη των θέσεων Αρχιτέκτονα Μηχανικού και Πολιτικού Μηχανικού, σύμφωνα με την 2682/20-09-2023 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Ενέργειες προετοιμασίας και παρακολούθηση του έργου «Δημιουργία του Ηχογραφικού Κέντρου και Εργαστηρίου (Studio) Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης» του Έργου «Sub.14.13 Δημιουργία Ηχογραφικού Κέντρου και Στούντιο Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης» (με MIS 5167085), που είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και των Πινάκων Κατάταξης, ως ακολούθως:
 Πίνακας κατάταξης – θέση Πολιτικού Μηχανικού

α/α Αρ. πρωτοκόλλου αίτησης Συνολική Βαθμολογία
1 3426/30.11.2023 50
Δεν υπήρξε άλλος φάκελος υποψηφιότητας.
 
 
Πίνακας κατάταξης – θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού
α/α Αρ. πρωτοκόλλου αίτησης Συνολική Βαθμολογία
1  3424/30.11.2023 85
Δεν υπήρξε άλλος φάκελος υποψηφιότητας.
 
Θεσσαλονίκη 19-12-2023
Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο των πρακτικών
Αναρτημένο στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΨΑΥΦ4655ΞΓ-ΙΧΓ

Για το απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. πατήστε εδώ.

Επιστροφή