Ανακοινώσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού

9/1/2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, προϋπολογισμού 277.711,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάθεση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης κοινού κατά τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος και των λοιπών εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (CPV: 79342320-2 Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών) για χρονικό διάστημα 24 μηνών.
Ο ΟΜΜΘ διατηρεί δικαίωμα παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι το 50% αυτής,  με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, εφόσον δεν εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης εντός των 24 μηνών, υπό τους όρους του άρθρου 132 παρ. 1 του ν.4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 1/2024 καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.tch.gr [ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ – Νέα/Ανακοινώσεις].
Η προκήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-02-2024 ώρα 13:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16-02-2024 και ώρα 14:00.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευγενία Αλεξανδροπούλου
 
 
ΑΔΑ ανάρτησης Διαύγεια: 96ΡΚ4655ΞΓ-ΓΩΡ
ΑΔΑΜ ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24PROC014113174
α/α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 293266

Για την Διακήρυξη πατήστε εδώ.
Για το Παράρτημα ΙΙ πατήστε εδώ.
Για το Παράρτημα ΙΙΙ πατήστε εδώ.

Επιστροφή