Ανακοινώσεις

Απάντηση σε ερώτηση για τον διαγωνισμό Ανάθεσης Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Κοινού (διακήρυξη 1/2024, α/α ΕΣΗΔΗΣ 293266).

13/2/2024

Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2024
Αρ. Πρωτ.: 480
 
ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα για την ανάθεση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού κατά τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος και των λοιπών εκδηλώσεων του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (διακήρυξη 1/2024, α/α ΕΣΗΔΗΣ 293266).
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:  Θα θέλαμε να ρωτήσουμε εάν δικαιούμαστε να δανειστούμε τεχνική και επαγγελματική εμπειρία μέσω υπεύθυνης δήλωσης δανεισμού εμπειρίας από 100% θυγατρική εταιρεία μας η οποία (θυγατρική μας) είναι Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) και έχει ως τεχνική και επαγγελματική ικανότητα εκτελέσει σύμβαση δανεισμού προσωπικού (ΕΠΑ) με τρίτη εταιρεία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ στο  (1)
Η εταιρία σας, εφόσον λάβει μέρος στο διαγωνισμό, έχει δικαίωμα να στηριχθεί στις ικανότητες άλλου φορέα σε σχέση με το κριτήριο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (δάνεια εμπειρία) που θέτει η διακήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2012, και υπό την προϋπόθεση ότι η δάνεια εμπειρία αφορά στο αντικείμενο της σύμβασης, όπως περιγράφεται στη διακήρυξη (άρθρο 1.3  και Παράρτημα Ι).
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Επίσης εάν η σύμβαση δανεισμού προσωπικού (ΕΠΑ) πληροί το κριτήριο του άρθρου «2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» και εμπίπτει στις περιγραφόμενες εκεί συμβάσεις που απαιτείται να έχει εκτελέσει ο οικονομικός φορέας ως εμπειρία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ στο  (2)
Αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης κοινού (θεατές, επισκέπτες, προσκεκλημένοι, καλλιτέχνες, σύνεδροι κλπ.), κατά την προσέλευση και αποχώρησή του από τους χώρους και τις αίθουσες του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, η πραγματοποίηση έκδοσης και ελέγχου των εισιτηρίων – προσκλήσεων, η φύλαξη του βεστιαρίου και η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την ασφαλή και με τάξη κίνηση του κοινού εντός των χώρων του, κατά τις ημέρες που θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στα κτίρια του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδηλώσεων.
Από τα αναφερόμενα στο ερώτημά σας δεν προκύπτει ότι η σύμβαση δανεισμού εντάσσεται στο αντικείμενο του διαγωνισμού.
 
Για την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού
Ο Πρόεδρος
Απόστολος Ανδριάς

Επιστροφή