Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

14/3/2024

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, προτίθεται να συνάψει σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη, φυσικό πρόσωπο, για την παροχή Υπηρεσιών DPO, για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης με τον “Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) - GDPR της Ε.Ε. 2016/679”, [CPV 79411000-8] για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν έγγραφες σχετικές προσφορές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Ι).

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Επιστροφή