Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση απόφασης ΔΣ για υπόλογο έργου ΤΑ 5167086

12/4/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό ως Υπευθύνου Λογαριασμού - Υπευθύνου διαχείρισης του ΟΤΡ και διενέργειας των πληρωμών του έργου «Sub.1.1.7 Βελτίωση της προσβασιμότητας στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης» με κωδικό MIS 5167086, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ενάριθμο έργου 2023ΤΑ01400069, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, την κυρία Δέσποινα Φιλαργυροπούλου, Ταμία του ΟΜΜΘ.

Θεσσαλονίκη 01.03.2024

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο των πρακτικών
Αναρτημένο στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΡΑΑΘ4655ΞΓ-4ΔΘ

Επιστροφή