Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση απόφασης ΔΣ για εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης έργου ΤΑ 5167086

12/4/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό ως Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης για τη διενέργεια των πληρωμών του έργου «Sub.1.1.7 Βελτίωση της προσβασιμότητας στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης» με κωδικό MIS 5167086, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ενάριθμο έργου 2023ΤΑ01400069, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τον κύριο Χαράλαμπο Σαλονικιό, υπάλληλο του Τμήματος Λογιστηρίου του ΟΜΜΘ.

Θεσσαλονίκη 01.03.2024

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο των πρακτικών
Αναρτημένο στη Διαύγεια ΑΔΑ: 69ΩΨ4655ΞΓ-Ζ22

Επιστροφή