Ανακοινώσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων

24/5/2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΜΘ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
 
Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, προϋπολογισμού 78.500 Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του (Α κτίριο, Β κτίριο και περιεχόμενο, καθώς και του εκδοτηρίου της Πλατείας Αριστοτέλους), και για την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
CPV:     66515200-5 - Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας,
66514110-0 – Υπηρεσίες Ασφάλισης μηχανοκίνητων  οχημάτων,
66515411-7 – Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι χρηματικής απώλειας,
66516000-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 2/2024 καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.tch.gr
Η προκήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 10-06-2024 ώρα 11:00 π.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 10-06-2024 ώρα 1:00 μ.μ.
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευγενία Αλεξανδροπούλου

Για την Διακήρυξη πατήστε εδώ.
Για την Περίληψη Διακήρυξης πατήστε εδώ.

Επιστροφή